NAPTÁR
<< 2018 >> << 3 >>
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

útinform

utasbiztosításLetölthető dokumentumok:
Bérleti szerződés
Bérleti szerződés kiegészítés
Szerződési feltételek
Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok:

Magánszemélyeknél:

· Személyigazolvány / útlevél
· Lakcímkártya
· Jogosítvány
· 2db legutóbb teljesített közüzemi számla


Cégnél:

· Személyigazolvány / útlevél, lakcímkártya, jogosítvány
· 30 napnál nem régebbi cégkivonat
· Bélyegző
· Aláírási címpéldány
· Meghatalmazás (ha a bérlő nem aláíró a cégben)
· 2db legutóbb teljesített közüzemi számla

Ezzen tételek bármelyikének hiányában kezes szükséges, aki rendelkezik a bérleti feltételeknek megfelelő összes dokumentummal.


Fizetés módja:

· Készpénz
· Banki átutalás

Kaució és a bérleti díj teljes összegének kifizetése minden esetben a bérlet megkezdésekor történik.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Bérleti szerződés 1. sz. melléklete)

A Rado Central Kft. a továbbiakban, mint Bérbeadó, bérbe adja a bérleti szerződésben megnevezett gépjárművet, a továbbiakban, mint bérautó, a bérleti szerződést és az általános szerződési feltételeket, a továbbiakban, mint szerződés, bérlő és/vagy vezető minőségben aláíró egy vagy több személy, a továbbiakban, mint Bérlő részére, az alábbi feltételekkel;


I. Általános feltételek

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az abban foglaltak megtartására. A bérautó átvételét követően minden reklamációval köteles Bérlő Bérbeadóhoz fordulni. Jelen szerződést érintő bármely nyilatkozatot - a szerződésben foglaltak kivételével - kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. Bármilyen hamis adatnak Bérlő általi szerződésbe foglalása, vagy szerződésben foglaltak be nem tartása esetén, Bérbeadónak joga van a szerződést azonnali hatállyal felmondania. Az ezzel kapcsolatosan keletkezett kárért Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik és Bérbeadó jogosult a bérautót minden külön figyelmeztetés nélkül újra birtokba venni, szükség esetén rendőri feljelentést tenni.


II. Bérautó használata

Bérautó kizárólag érvényes jogosítvánnyal rendelkező Bérlő által vezethető. Bérlőnek tilos bérautót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendő cselekmények elkövetése és a magyar államhatár illegális átlépése. Magyarország határán kívülre a bérautóval utazni csak Bérbeadó külön írásos engedélyével lehetséges.

Bérlőnek tilos bérautót sportrendezvényeken neveznie és/vagy tesztcélokra, vagy ezzel kapcsolatos edzésekre használnia, valamint másik járművet vontatnia. Tilos továbbá bérautót üzletszerű személyszállításra, vagy teherszállításra (fuvarozás) használni. A bérlő köteles a belföldi és vonatkozó külföldi jogszabályt, a közlekedési szabályok (KRESZ) előírásait betartani. A bérlő köteles a bérautót az általánosan elvárható gondossággal használni. A Bérlő viseli a bérlet időtartama alatt a jármű használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: üzemanyagköltség, parkolási díj, úthasználati díj, garázs díj, bírságok stb.).


III. A bérleti idő és a bérautó át- és visszaadása

A bérlő által (foglaláskor) megadott bérleti idő a szerződésben található. A bérleti idő minimum 24 óra. Minden megkezdett nap egy teljes bérleti napnak számít. 3 órát meghaladó késés esetén Bérbeadó egy további napi díjat számol fel. A bérleti idő kezdő időpontjában a bérbeadó átadja a bérautót, annak okmányait és szükséges tartozékait a bérlőnek. A bérbeadó az elvárható gondossággal igyekszik teljesíteni a szerződést, de nem tehető felelőssé sem az átadási, vagy visszavételi késés, sem a bérlés meghiúsulása esetén. Bérautót, felszereléseit, tartozékait és okmányait a szerződésben megállapított bérleti idő lejárta után a Bérbeadó telephelyén, az ott megjelölt időpontban, tele tankkal, tisztán, általánosan elvárható állapotban kell átadni. Bérlő bérautót teli üzemanyag tankkal kapja meg, és visszaadnia is tele tankkal kell. Hiányzó üzemanyag esetén a hiányzó mennyiség a bérbeadó becslése alapján kerül felszámításra, Bérbeadónak joga van továbbá feltöltési díjelszámolására is. A bérleti idő meghosszabbítását írásban, 24 órával a bérlet lejárata előtt, a Bérbeadóval engedélyeztetni kell, s egyben a pótlólagosan felmerülő bérleti díjat is ki kell egyenlíteni. A bérleti időn, illetve meghosszabbításán túli engedély nélküli használat esetén, Bérlő ezen időponttól a gépjármű visszaadásáig a napi bérleti díj kétszeresének megfelelő használati díjat köteles fizetni Bérbeadónak, illetve nettó 2000 forint / óra díjat, ha az engedély nélküli hosszabbítás nem éri el a 24 órát. Késedelmes visszaadás esetén Bérlő felelősé válik a szerződés lejárta után bérautóban keletkező összes kárért. A bérleti idő lejárata után a Casco biztosítás hatályát veszti, így Bérlőnek a bérautóban keletkezett teljes kár összegét kell megtérítenie. Bérbeadó kártérítésre tart igényt, ha a Bérbeadó legkésőbb 24 órával a lejárat után nem kapja vissza a bérautót. Bérlő köteles valamennyi, a késedelemből származó költséget (bérautó szállítása, felkutatása, stb.) megfizetni. Előre nem egyeztetett késedelmes bérautó visszaadás esetén Bérbeadó rendőrségi feljelentést tesz.


IV. Biztosítás

A bérleti díj magában foglalja a Magyarországon törvény szerint előírt kötelező felelősségbiztosítás díját. A CASCO biztosítás töréskár és/vagy lopáskár esetére bármilyen szerződésszegés, hamis, valótlan vagy megtévesztő adat közlése esetén hatálytalan, teljes kártérítési felelősséggel Bérlő tartozik, különösen, de nem kizárólag akkor, ha Bérlő bérautót harmadik személynek átengedte. Bérlő akkor minősül vétlennek bérautóban bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban, ha rendelkezik szabályosan kitöltött, európai formátumú baleseti kárbejelentővel, melyen a káresemény okozója elismeri vétkességét, és azt a baleseti kárbejelentőn aláírásával is hitelesíti. Ebben az esetben Bérlőnek nincs semmilyen fizetési kötelezettsége a káreseménnyel kapcsolatban. (a káreseménnyel kapcsolatosan szükséges ügyintézés az V. pontban található). Bérautón bekövetkező kerékkárokra, üvegkárokra (kavicsfelverődés) és a gumiabroncs sérülésére, valamint a bérautó belső terének és csomagterének nem balesetből eredő károsodására a CASCO biztosítás nem vonatkozik, ezeket a károkat teljes mértékben a Bérlőnek kell megtéríteni. Bérautó bármilyen rövid időre őrizetlenül hagyása esetén a Bérlő köteles a kihúzható autórádiót, illetve a leszedhető előlapú autórádió előlapját magával vinni, valamint gondoskodni arról, hogy értéktárgy ne maradjon bérautóban. Ellenkező esetben az autó feltörése esetén, bérautóban keletkezett károk költségét Bérlőnek kell megfizetni, a CASCO biztosítás érvényét veszti. Bérlő lopáskár esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik akkor, ha a bérautó forgalmi engedélyét és eredeti kulcsát nem adta vissza a Bérbeadónak, vagy a bérautó kulcsát bérbeadó engedélye nélkül lemásoltatta. Ebből adódó kártérítés esetén Bérlőnek a bérautó hivatalos EUROTAX értékbecsléssel megállapított értékét kell megtérítenie. A Bérbeadó lopás esetén a kulcsot szakértővel megvizsgáltatja. Bérautó indítókulcsának elvesztése esetén azonnal értesíteni kell a Bérbeadót, aki intézkedik bérautó zárcseréjéről és az új indítókulcsok beszerzéséről. Az ezzel kapcsolatos összes költséget a Bérlő fizeti. Töréskár, vagy bérautó sérülése esetén Bérlő által fizetendő önrész összege különböző káreseményenként többszöröződik, az önrész összege annyiszor fizetendő, ahány különböző káreseményből adódóan keletkeztek bérautóban a sérülések. Bérlő hibájából bérautóban bekövetkezett káresemény esetén a bérautó hazaszállításának (vontatás, autómentő, stb.) költségei Bérlőt terhelik. CASCO önrész felező kaució biztosítási szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés szerinti 10%, minimum 100.000,- Ft, azaz tíz százalék, minimum egyszázezer forint általános biztosítási önerő a felére, vagyis 10%, minimum 50.000,-Ft, azaz tíz százalék, minimum ötvenezer forintra módosul. Ennek mindenkori napidíjjával emelkedik a napi bérleti díj összege.


V. Bérlő magatartása baleset ill. káresemény esetén

Bérlő (jogosult vezető) baleseteknél/egyéb károknál, bérautó ellopásakor, köteles közvetlenül Bérbeadót és a rendőrséget értesíteni, a kárnál/balesetnél résztvevőket, a káresemény okozóját, és tanúkat név és cím szerint jegyzőkönyveztetni. Kárnyilatkozatot átadni csak Bérbeadó beleegyezésével megengedett. A szükséges mentési és javítási intézkedéseket minden esetben Bérbeadó kezdeményezi. Belföldön történt káresemény esetén szükség van egy szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt, európai formátumú baleseti bejelentőre, melyen a vétkes fél (a káresemény okozója) elismeri vétkességét. Külföldön bekövetkezett kár esetén, a fentieken kívül, a károkozó külföldi biztosítójának igazolására (amennyiben nem bérlő a károkozó), valamint a rendőrségi jegyzőkönyvre van szükség. Bérlő kötelezi magát, hogy késedelem nélkül részletes baleseti jelentést készít Bérbeadónak. Bérlő teljes mértékben anyagi felelősségre vonható és a Casco biztosítás hatályát veszti, ha Bérbeadót nem értesíti késedelem nélkül, legkésőbb 24 órával a baleset, káresemény, lopás vagy a gépjármű feltörése esetén. Amennyiben Bérlő a kárügyintézéshez szükséges okmányokat nem adja le a káreseményt követő 24 órán belül, a késedelmes javítási és ügyintézési időből eredő károkat köteles Bérbeadónak megtéríteni.


VI. Bérautó meghibásodása

Bérbeadó magára vállalja bérautón előforduló javítási költségeket, amennyiben azok a rendeltetésszerű (az üzemeltetés és/vagy a közlekedés biztonságának megfelelő) használat során keletkeznek, és amelyeket Bérlő telefonon Bérbeadónak bejelent. Bérlőnek lehetősége van Bérbeadó külön szóbeli engedélye nélkül nettó 5000 HUF értékhatárig a bérautó hivatalos márkaszervizben történő javíttatásra, illetve alkatrész-csere elvégeztetésére. Alkatrész cseréje esetén Bérlő a régi alkatrészt köteles Bérbeadónak átadni, ellenkező esetben a javítási költségek Bérlőt terhelik. A kilométer-számláló meghibásodásánál Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell, valamint a javítását a legközelebbi műhelyben késedelem nélkül el kell végeztetni. Bérlő bérautó üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni bérautó hűtővíz folyadék szintjét, motorolajat, és köteles jelezni a hűtővíz folyadék szintjével, a motor- és a sebességváltó-olajjal kapcsolatos bérlés során felmerült esetleges problémákat. A hűtő- vagy kenőfolyadék elfolyása miatt keletkezett kárért Bérlő felel. Bérlő kötelezi magát, hogy amennyiben Bérbeadó azt jelzi, különösen hosszú távú bérlés esetén a gyártó által előírt szervizelés idejére, bérautót megtekintés és karbantartás céljára a Bérbeadónak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén Bérlő jelzi Bérbeadónak, hogy bérautó elérte a kötelező szerviz intervallumot. A Bérbeadó ezen időszakra csereautót biztosít. A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik az előzőekben foglaltak elmulasztása esetén.


VII. Bérlő felelőssége

Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik, ha bérautót alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság és/vagy egyéb bódulatkeltésre alkalmas szer befolyása alatt vezette, a gépkocsit nem a szerződésben megjelölt személy vezette, továbbá ha a kár más jármű vontatása közben keletkezett. Bérbeadó Bérlőre terheli Bérlő által a bérautóban okozott kárt és az azzal kapcsolatba hozható járulékos költségeket (pl.: szakvélemény, vontatási költségek, napidíjak). Bérlő köteles a bérlés ideje alatt bérautóra kiszabott bírságok és egyébtérítési díjak (parkolójegy, gyorshajtás, autópálya matrica, stb.) megfizetésére. Bérlő bérautót, annak tartozékait jó gazda módjára, rendeltetésszerűen köteles használni és azoknak, valamint bérautó okmányainak őrzéséről gondoskodni. Ha Bérlő jogi személy, vagy nem természetes személy, a bérleti szerződést és az általános szerződési feltételeket, aláírási joggal, illetve az aláírásra jogosult szabályos meghatalmazásával rendelkező személy(ek) írhatják alá. Ettől eltérő esetben, a szerződés aláíróját terheli teljes felelősség, valamint térítési és kártérítési kötelezettség.


VIII. Fizetési és pénzügyi feltételek

Bérlő a bérleti díjat, költségeket és az esetleges kauciót előre köteles fizetni. A bérleti és egyéb díjakra bérleti szerződésen találhatóak. Bérlő tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó követeléseinek Bérlő nemfizetése esetén, azonnali inkasszó (a kaució lekötésére használt hitelkártya mögötti bank- vagy hitelszámlára vonatkozó) benyújtásával, illetve végrehajtási eljárás indításával szerezzen érvényt, s az inkasszó benyújtására Bérlő Bérbeadót visszavonhatatlanul felhatalmazza.

Bérlőnek alábbi fizetési kötelezettségei keletkezhetnek:

a) Bérleti díj, illetve egyéb a bérléssel kapcsolatos díjak.

b) Díjfizetés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén a felmerülő ügyvédi, per, behajtási és egyéb költségek, valamint a késedelmi kamat, amely a Magyar Nemzeti Bank mindenkori alapkamatának kétszeresével megegyező mértékű.

c) Ki- és visszaszállítási díjak.

d) Bérautó (külső, belső) takarításának a díja, ha bérautó az átlagosan elvárhatónál szennyezettebben kerül visszaadásra.

e) Parkolási, autópálya és egyéb díjak, valamint ezzel, vagy az autó egyéb használatával kapcsolatban kiszabott bírságok, büntetések.

f) Bérautó visszaadásakor üzemanyag hiány esetén, az újratöltés és az üzemanyag költségei.

g) Bármely olyan kártérítési kötelezettsége Bérlőnek, melyről jelen szerződési melléklet rendelkezik.

h) Bérautó tartozékainak, okmányainak elvesztéséért fizetendő pótdíjak.

i) Bérautó rendeltetésellenes használatából, jelen szerződés megszegéséből, vagy egyéb károkozásból eredően a bérautóban, vagy annak tartozékaiban keletkezett kár megtérítése, független igazságügyi szakértő, vagy a hivatalos márkaszerviz által megállapított értéken.

j) Általános forgalmi adó és egyéb adók, illetékek, melyeket a fent részletezett díjakban törvény szerint meg kell fizetni.

További nettó 12 euró/esemény ügyintézési díj fizetendő, a fenti g, h, i, pontokban foglaltak alapján keletkezett fizetési kötelezettségek esetén.

A teljesítési hely Bérbeadó pest megyei telephelye. Jelen szerződésből eredő jogvita esetére Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékes.


IX. Adatvédelem

A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a tárolt adatokat kizárólag a bérbeadási együttműködés, valamint saját értékesítési akciók kommunikálása érdekében használja, a személyes adatokat szerződésben rögzített kivételekkel, harmadik személynek ki nem adja. Ha Bérlő bérautót a szerződés lejárta után 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, illetve az esedékes bérleti díjakat nem fizeti határidőre, vagy Bérlő bérleti szerződésben szereplő adatai nem valódiak, Bérbeadó jogosult a személyi adatokat harmadik személynek átadni. Bérlő beleegyezik abba, hogy Bérbeadó a bérléssel és Bérlő személyi adataival kapcsolatos információkat, ilyen célú megkeresés esetén, átadja a hatóságoknak, illetve a bérautó használatával összefüggő különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró szervezeteknek.


Az általános szerződési feltételek kiegészítése
(Bérleti szerződés 2. sz. melléklete)


Bérleti feltételek:

· A foglalás a hét minden napján 8-21 óráig lehetséges, telefonon, faxon, személyesen vagy a weboldalon és e-mailen keresztül egész nap (a foglalásra 24 órán belül válaszolunk, a foglalás visszaigazolás nélkül nem tekinthető automatikusan elfogadottnak).

· Érvényes személyi igazolvány / útlevél és lakcímigazolás.
· Minimum 2 éves, érvényes jogosítvány.
· 250.000 Ft kaució, összege készpénzben
· Az autóval engedély nélküli határátlépés tilos.
· A bérlési idő minimum 1 nap.
· A bérlőnek az autót a 2011 Budakalász, József Attila u. 75. sz. alatti irodában kell átvennie, és leadnia 8 - 20 óra között, kívül és belül kitakarítva, üzemanyaggal feltöltve (az autót teli üzemanyagtankkal adjuk át)


Fizetendő pótdíjak a bérleti feltételek megszegése esetére: nettó forint (HUF)

· Külső takarítás hiánya: 6.000.- HUF +Áfa
· Belső takarítás hiánya: 6.000.- HUF +Áfa
· Késedelmes autó vissza hozatal vagy autó átvétel (3 óránál rövidebb késés): 5.000.- HUF +Áfa
· Engedély nélküli hosszabbítás (3 óránál hosszabb késés): 30.000.- HUF +Áfa / napok
· Ügyintézés (pl. bírságok kezelése, hiánypótlások, stb.): 8.000.- HUF +Áfa /különböző ügyintézések
· Autó iratainak elvesztése: 25.000.- HUF +Áfa / elveszett iratok
· Üzemanyag hiány félállás feletti szint esetén 25.000,- HUF +Áfa
· Üzemanyag hiány félállás alatti szint esetén: 35.000,- HUF +Áfa
· Sérülés esetén gépjármű dekoráció pótlása: a gépkocsi dekorációt tartalmazó elemeinek sérülése, az általa közvetített információ olvashatatlansága esetén a dekoráció pótlása a Bérlőt terheli
· A gumiabroncs és felni sérülése, használhatatlanná válása esetén a javítás és pótlás költsége a Bérlőt terheli, kivéve az általános használat során bekövetkező kopást.

tárgyaló busz rendezvény autó Brenderup 2.5 trailer Mercedes-Benz Vito 113 CDI teherautó bérlés buszbérlés vans for rent Ford 135 T350 Camper autóbérlés bérelhető kisbusz minibusz bérlés Mercedes-Benz Vito 130 CDI Mercedes-Benz Viano V6 Long Mercedes-Benz Viano CDI Long mikrobusz bérlés mikrobuszbérlés 9 személyes mikrobusz bérlés bérelhető mikrobusz FIAT Bürstner Aviano i684 bérelhető utánfutó kisbusz bérlés bérelhető mikrobuszok minibusz kölcsönzés utánfutókölcsönzés utánfutó kölcsönzés kisbusz kölcsönzés utánfutó bérlés autószállító kölcsönzés autószállító bérlés esküvőiautó kölcsönzés mikrobusz kölcsönzés mikrobuszkölcsönzés utánfutóbérlés trailer bérlés Mercedes-Benz Tourer 116 CDI kisteherautó bérlés Mercedes-Benz Vito 115 CDI

Oldaltérkép

Adatvédelem

Örülünk annak, hogy felkereste weboldalunkat, és hogy érdeklődik társaságunk által nyújtott szolgáltatásaink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát internetes oldalaink böngészése közben. A személyes adatok feldolgozásakor kiemelten kezeljük és üzleti folyamatainknál is szem előtt tartjuk magánszférájának védelmét. A mikrobuszcenter weboldala tartalmazhat hivatkozásokat olyan harmadik fél weboldalaira, akire nem terjed ki ezen adatvédelmi nyilatkozat hatálya.

Választási lehetőség

Adatait arra szeretnénk felhasználni, hogy tájékoztathassuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról, és hogy adott esetben megkérdezhessük ezekkel kapcsolatos véleményét. Természetesen az efféle akciókban való részvétel önkéntes, a részvétel a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történő fel-, és leiratkozási lehetőséggel. Természetesen Ön bármikor közölheti velünk döntését, mi pedig haladéktalanul gondoskodunk adatainak letiltásáról. Erre vonatkozó további tájékoztatást az adott weboldalon talál.

Social plugin-ok

A mikrobuszcenter alkalmazza a közösségi hálózatok, úgymint a Facebook, a Twitter és a Google+ ún. social plugin-jait (a továbbiakban bővítményikonok). A weboldalunkon történő böngészéskor ezek a bővítményikonok alapértelmezetten ki vannak kapcsolva, azaz az Ön közreműködése nélkül nem küldenek adatokat az adott közösségi hálózatra. A bővítményikonok használata előtt azokat rákattintással kell aktiválnia. A bővítményikon mindaddig aktív marad, amíg újra végre nem hajtja a deaktiválását, vagy el nem végzi a megfelelő cookie-k törlését. A cookie-kra vonatkozóan a cookie-kkal kapcsolatos megjegyzéseinkben talál további információkat.>

Szerzői jogok

Copyright 2010mikrobuszcenter.hu. Minden jog fenntartva. A weboldalon szereplő szövegek, képek, valamint grafikák szerzői jog és szellemi tulajdonvédelem tárgyát képezik. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni.

Termékek és árak

A jelen oldalon szereplő termékinformációk, illusztrációk és képek a weboldalon történő generikus felhasználásra készültek. A kiegészítők képei többnyire csak ilusztrációk, nem kizárolagosan a képen szereplő termék kerül kiszolgáltatásra, de a termék leírásának maradéktalanul megfelel. Az árak a közzétételkori folyó árak, és értesítés nélkül változhatnak.

Védjegyek

A mikrobuszcenter weboldalain feltüntetett minden védjegy a cég védjegyjogainak tárgyát képezi, ez különösen a logókra és emblémákra vonatkozik.

Szavatosságvállalás

A jelen weboldalon szereplő információkat a mikrobuszcentera jog által engedélyezett mértékig minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalás nélkül teszi közzé, ideértve a piaci forgalomképességre, adott célra való alkalmasságra vagy a szellemi tulajdon bitorló jellegtől való mentességére vonatkozó hallgatólagos szavatosságvállalásokat is. A közölt információk pontosak, mégis tartalmazhatnak tévedéseket vagy pontatlanságokat. Jelen weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a mikrobuszcenter ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget.